Τι είναι οι αιτιάσεις (παράπονο – εκδήλωση δυσαρέσκειας)

Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Διαχείριση παραπόνων

Στόχος των ανθρώπων του asfaleiesnet.com είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα. Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας μας, σας προτρέπουμε να καταγράψετε το παράπονό σας που θα μας βοηθήσει να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες.

Το ζήτημά σας θα εξεταστεί προσεκτικά από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Αιτιάσεων, ο οποίος λειτουργεί με γνώμονα την καλή πίστη και τη δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αξίες της εταιρίας μας.

Διαδικασία υποβολής αιτιάσεων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

 • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:Βοσπόρου 19 ΤΚ 16777 Ελληνικό
 • Μέσω fax στον αριθμό: 210 9852926
 • Ηλεκτρονικά, στο e-mail: info@asfaleiesnet.com

Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα πατρός
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Τηλέφωνο
 • Αριθμός συμβολαίου (ή αριθμός κυκλοφορίας σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου, αν δεν υπάρχει αριθμός συμβολαίου)
 • Σχέση με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (Ασφαλισμένος, καλυπτόμενο μέλος, υποψήφιος πελάτης)

Μόλις ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αιτιάσεων λάβει το έγγραφο παράπονο ή τη δήλωση δυσαρέσκειας θα σας αποστείλει, στο email ή fax ή την ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώσατε, απόδειξη παραλαβής του παραπόνου σας. Θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Για τη διαχείριση του παραπόνου σας, θα λάβει κάθε σχετική πληροφορία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Εταιρίας Κατόπιν θα το εξετάσει και θα σας αποστείλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το θέμα σας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης το asfaleiesnet.com θα αιτιολογήσει ειδικά και εγγράφως τον λόγο υπέρβασης της προθεσμίας των 50 ημερών και θα προσδιορίσει τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του έγγραφου παραπόνου σας.

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών είναι μια μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Ένα ουδέτερο τρίτο μέρος, ο φορέας επίλυσης διαφορών, θα σας βοηθήσει να βρείτε μια εξωδικαστική λύση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων φορέων, π.χ. διαμεσολαβητές, διαιτητές, συνήγοροι, συμφιλιωτές, συμβούλια καταγγελιών καταναλωτών. Κάθε φορέας ενεργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά σε γενικές γραμμές θα βοηθήσουν εσάς και τον έμπορο να καταλήξετε σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς σας. Είναι μια διαδικασία ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε τομέα της αγοράς (π.χ. μεταφορές, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ηλεκτρονικά προϊόντα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ενοικίαση αυτοκινήτου ή στεγνό καθάρισμα) με την εξαίρεση υπηρεσιών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα, οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) ρυθμίζονται με:

 • την ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 (Β΄ 1421) σε προσαρμογή των ρυθμίσεων της Οδηγία 2013/11/ΕΕ του για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Alternative Dispute Resolution) και
 • τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR).

Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:

1) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

3) Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

4) Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

5) To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΟΡΩΝ (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Αν έχετε διαφορά με έμπορο σε χώρα της ΕΕ σχετικά με προϊόν ή υπηρεσία που αγοράσατε ηλεκτρονικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πλατφόρμα διατίθεται δωρεάν, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Αν υποβάλετε καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, εσείς και ο έμπορος θα πρέπει να συμφωνήσετε για τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που θα εξετάσει τη διαφορά σας. Κάθε φορέας εφαρμόζει δικούς του κανόνες και διαδικασίες και είναι δωρεάν για τους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εποπτική αρχή

Τράπεζα της Ελλάδος (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250, Αθήνα)

Τα ποιο ολοκληρωμένα Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, ζητήστε μας προσφορά!

Call Now Button